sl3.png sl2.png sl1.png
KARJEROS UGDYMAS
KARJERA – VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTI ASMENIUI IR VISUOMENEI REIKŠMINGŲ ASMENS MOKYMOSI, SAVIRAIŠKOS IR DARBO PATIRČIŲ SEKA.
 
Ugdymo karjerai paslaugos mokiniams teikiamos įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (LR ŠMM 2012-05-23 raštas Nr. SR-2589). Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
 
Ugdymo karjerai paslaugas mokiniams teikia karjeros koordinatorė Vaida Urbonaitė, el. paštas vaidaurbonaite1@gmail.com.
 
Tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:
 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.
 
UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS TEIKIAMOS VADOVAUJANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:
 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.
(visi šie dokumentai yra patalpinti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje, adresu http://mukis.lt/lt).
 
PAGRINDINĖS KARJEROS PASLAUGŲ VEIKLOS:
 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 
 
UGDYMAS KARJERAI:
 • Ugdymo priemonių parinkimas ir gavimas.
 • Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose.
 • Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose.
 • Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai.
 • Mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu.
 
KARJEROS INFORMAVIMAS:
 • Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT sistemose.
 • Karjeros informavimo renginiai.
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.
 • E aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).
 
NAUDINGOS NUORODOS